Tin nóng:
Công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021      » Công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021      » CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC HƯỞNG ỨNG THỰC HIỆN PHONG TRÀO “TẾT TRỒNG CÂY” THEO CHỈ THỈ SỐ 45 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Thời Gian: 05/08/2021 06:00 AM
Tin tức - Công bố thông tin

Công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021


Công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021


công bố kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021


Công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021


Báo cáo kiểm toán năm 2020 của Công ty TNHH MTV Nhiệt Điện Thủ Đức


Công bố tài chính năm 2020 của Công ty TNHH MTV Nhiệt Điện Thủ Đức


Nội quy lao động của Công ty TNHH MTV Nhiệt Điện Thủ Đức


Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ về việc Công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước, Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức trân trọng báo cáo Bộ Công thương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư nội dung công bố thông tin của Công ty như sauTHƯ VIỆN HÌNH ẢNH

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC