Tin nóng:
CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC THAM DỰ HỘI THAO QUỐC PHÒNG, THỂ DỤC THỂ THAO LỰC LƯỢNG VŨ TRANG THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC NĂM 2024      » CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC THAM DỰ HỘI THAO QUỐC PHÒNG, THỂ DỤC THỂ THAO LỰC LƯỢNG VŨ TRANG THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC NĂM 2024      » CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024
Thời Gian: 28/05/2024 09:36 PM
Tiết kiệm định mức điện sinh hoạt trong Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 82/QĐ-NĐTĐ ngày 12/01/2023

Ngày Đăng: 21/06/2023


Căn cứ Quy định sử dụng điện tiết kiệm áp dụng trong Công ty Nhiệt điện Thủ Đức Ban hành kèm theo Quyết định số 879/QĐ-NĐTĐ ngày 02/07/2019 của Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức;

Căn cứ Tờ trình số 25/KTAT ngày 12/01/2023 của Phòng Kỹ thuật và An toàn về định mức sử dụng điện sinh hoạt tại Công ty năm 2023; 

Công ty ban hành Quyết định số 82/QĐ-NĐTĐ ngày 12/1/2023 áp dụng định mức sử dụng điện cho các đơn vị, khu vực trong Công ty năm 2023.

Click vào đây để xem chi tiết. TIN XEM NHIỀU NHẤT

Thực hiện Kế hoạch triển khai đề án “Cẩm nang chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” tại Công ty

Tổng kết kết quả thực hiện văn bản 1257/NĐTĐ-KHVT và Quyết định 82/QĐ-NĐTĐ tháng 4/2023

Tiết kiệm định mức điện sinh hoạt trong Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 82/QĐ-NĐTĐ ngày 12/01/2023


THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC