Tin nóng:
CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024      » Đào tạo khóa học “hệ thống an toàn dựa trên hành vi” (Behavior based Safety - BBS) đối với toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức      » CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG LƯỚI AN TOÀN VỆ SINH VIÊN NĂM 2023
Thời Gian: 13/04/2024 02:51 AM
Báo cáo kết quả sử dụng điện trong tháng 8

Ngày Đăng: 28/12/2023


Báo cáo kết quả sử dụng điện trong tháng 8

Nhằm hưởng ứng đẩy mạnh việc tuyên truyền tiết kiệm điện trong tình hình cung ứng điện năng gặp khó khăn do tình hình thời tiết nắng nóng khô hạn, biến đổi khó lường và cung ứng nhiên liệu khó khăn, Công ty triển khai thực hiện nội dung văn bản 842/NĐTĐ-HCLĐ ngày 23/5/2023: 

- Đăng tải báo cáo kết quả sử dụng điện năng hằng ngày của các đơn vị theo chỉ đạo của Tập đoàn tại văn bản 2616/EVN-KD ngày 23/5/2023 như sau: 

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 01/08/2023

'- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 495.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 1.40 kWh (tương đương 0.28.%).

 

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 02/08/2023

'- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 480.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 16.40 kWh (tương đương 3.30.%).

 

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 03/08/2023

'- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 479.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 17.40 kWh (tương đương 3.51.%).

 

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 04/08/2023

'- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 481.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 15.40 kWh (tương đương 3.10.%).

 

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 05/08/2023

'- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 402.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 94.40 kWh (tương đương 19.02.%).

 

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 06/08/2023

'- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 414.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 82.40 kWh (tương đương 16.60.%).

 

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 07/08/2023

'- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 468.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 28.40 kWh (tương đương 5.72.%).

 

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 08/08/2023

'- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 482.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 14.40 kWh (tương đương 2.90.%).

 

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 09/08/2023

'- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 483.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 13.40 kWh (tương đương 2.70.%).

 

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 10/08/2023

'- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 486.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 10.40 kWh (tương đương 2.10.%).

 

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 11/08/2023

'- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 479.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 17.40 kWh (tương đương 3.51.%).

 

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 12/08/2023

'- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 418.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 78.40 kWh (tương đương 15.79.%).

 

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 13/08/2023

'- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 401.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 95.40 kWh (tương đương 19.22.%).

 

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 14/08/2023

'- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 485.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 11.40 kWh (tương đương 2.30.%).

 

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 15/08/2023

'- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 468.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 28.40 kWh (tương đương 5.72.%).

 

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 16/08/2023

'- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 483.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 13.40 kWh (tương đương 2.70.%).

 

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 17/08/2023

'- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 485.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 11.40 kWh (tương đương 2.30.%).

 

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 18/08/2023