Tin nóng:
CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024      » Đào tạo khóa học “hệ thống an toàn dựa trên hành vi” (Behavior based Safety - BBS) đối với toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức      » CÔNG TY TNHH MTV NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG LƯỚI AN TOÀN VỆ SINH VIÊN NĂM 2023
Thời Gian: 13/04/2024 04:47 AM
Báo cáo kết quả sử dụng điện trong tháng 12

Ngày Đăng: 03/01/2024


Báo cáo kết quả sử dụng điện trong tháng 12

Nhằm hưởng ứng đẩy mạnh việc tuyên truyền tiết kiệm điện trong tình hình cung ứng điện năng gặp khó khăn do tình hình thời tiết nắng nóng khô hạn, biến đổi khó lường và cung ứng nhiên liệu khó khăn, Công ty triển khai thực hiện nội dung văn bản 842/NĐTĐ-HCLĐ ngày 23/5/2023: 

- Đăng tải báo cáo kết quả sử dụng điện năng hằng ngày của các đơn vị theo chỉ đạo của Tập đoàn tại văn bản 2616/EVN-KD ngày 23/5/2023 như sau: 

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 01/12/2023

'- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 470.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 26.40 kWh (tương đương 5.32.%).

 

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 02/12/2023

'- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 364.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 132.40 kWh (tương đương 26.67.%).

 

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 03/12/2023

'- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 362.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 134.40 kWh (tương đương 27.07.%).

 

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 04/12/2023

'- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 464.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 32.40 kWh (tương đương 6.53.%).

 

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 05/12/2023

'- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 468.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 28.40 kWh (tương đương 5.72.%).

 

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 06/12/2023

'- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 462.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 34.40 kWh (tương đương 6.93.%).

 

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 07/12/2023

'- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 462.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 34.40 kWh (tương đương 6.93.%).

 

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 08/12/2023

'- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 467.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 29.40 kWh (tương đương 5.92.%).

 

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 09/12/2023

'- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 370.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 126.40 kWh (tương đương 25.46.%)

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 10/12/2023

'- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 465.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 31.40 kWh (tương đương 6.33.%).

 

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 11/12/2023

'- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 465.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 31.40 kWh (tương đương 6.33.%).

 

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 12/12/2023

'- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 467.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 29.40 kWh (tương đương 5.92.%).

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 13/12/2023

'- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 469.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 27.40 kWh (tương đương 5.52.%).

 

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 14/12/2023

'- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 466.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 30.40 kWh (tương đương 6.12.%).

 

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 15/12/2023

'- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 469.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 27.40 kWh (tương đương 5.52.%).

 

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 16/12/2023

'- Tổng lượng điện sử dụng nội bộ trong ngày: 361.00 kWh. So với định mức đã giao, điện sinh hoạt sử dụng giảm 135.40 kWh (tương đương 27.28.%).

 

Kết quả sử dụng điện năng trong ngày 17/12/2023